เบอร์โทรติดต่อ : 0-5537-7730
ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร(ต่อ) สถานที่
สำนักปลัดเทศบาล 100 (โทรศัพท์,โทรสาร) อาคารหลังเก่า ชั้น 2
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 101 อาคารหลังเก่า ชั้น 2
งานวิเคราะนโยบายและแผน ,นิติกร 102 อาคารหลังเก่า ชั้น 2
งานป้องกัน ( แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย) 199 อาคารหลังเก่า ชั้น 1
งานประชาสัมพันธ์ 0 อาคารหลังใหม่ ชั้น 1
     
กองคลัง 200 อาคารหลังใหม่ ชั้น 1
ผอ.กองคลัง 201 อาคารหลังใหม่ ชั้น 1
งานทะเบียบทรัพย์และพัสดุ 202 อาคารหลังใหม่ ชั้น 1
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 203  
     
กองช่าง 300 อาคารหลังใหม่ ชั้น 1
ผอ.กองช่าง 301 อาคารหลังใหม่ ชั้น 1
งานควบคุมอาคารและผังเมือง   อาคารหลังใหม่ ชั้น 1
งานก่อสร้าง 303 อาคารหลังใหม่ ชั้น 1
งานสาธารณูปโภค 304 อาคารหลังใหม่ ชั้น 1
     
กองการศึกษา 400 อาคารหลังเก่า ชั้น 2
กองสวัสดิการสังคม 500 อาคารหลังเก่า ชั้น 1
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 501 อาคารหลังเก่า ชั้น 1
     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 600 อาคารหลังเก่า ชั้น 2
ผอ.กองสาธารณสุข 601 อาคารหลังเก่า ชั้น 2
     
หน้าห้องคณะผู้บริหาร 333 อาคารหลังใหม่ ชั้น 2
หน้าห้องปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก 666 อาคารหลังใหม่ ชั้น 2
     
  เบอร์ตรง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1) 055-378166 หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2) 055-378167 หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก
กองคลัง 055-301868 (โทรศัพท์,โทรสาร)  
 
ที่อยู่ :
เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์