ประวัติความเป็นมา เทศบาลเมืองอรัญญิก

ประวัติความเป็นมา


องหมู่บ้านอรัญญิก ซึ่งทำอาวุธขายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามตำนานที่เล่าขานกันมาว่า ชาวหมู่บ้านที่ได้ติดตามองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาเพื่อทำอาวุธให้พระองค์ใช้ในการทำศึกสงคราม จึงได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านอรัญญิก ตามชื่อของหมู่บ้านเดิม ในประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่าอรัญญิกและหมู่บ้านอรัญญิกมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เจดีย์วัดอรัญญิกนั้นได้สร้างพร้อม ๆ กับการสร้างพระพุทธชินราชสภาพทั่วไป


1. ที่ตั้งเทศบาลเมืองอรัญญิก ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกทาง ทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหัวรอ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบึงพระ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสมอแข และตำบลวังพิกุล (อำเภอวังทอง)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลนครพิษณุโลก
2. เนื้อที่เทศบาลเมืองอรัญญิก มีเนื้อที่ประมาณ 30.78 ตร.กม.
3. ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มทั้งตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขัง จะมีปัญหาน้ำท่วมขังทำนาปีไม่ได้
4. จำนวนหมู่บ้าน ตำบลอรัญญิกมีหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
 • หมู่ที่ 1 บ้านคลองคูณ
 • หมู่ที่ 2 บ้านสนามบินใหม่
 • หมู่ที่ 3 บ้านโคกช้าง
 • หมู่ที่ 4 บ้านอรัญญิก
 • หมู่ที่ 5 บ้านคลองมหาดไทย
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาค้าว
 • หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสาม
 • หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะตูม
 • หมู่ที่ 9 บ้านพงศ์ผกา
 • หมู่ที่ 10 บ้านชาวแพ
5. ประชากร มีจำนวนทั้งสิ้น 29,896 คน แยกเป็น ชาย 16,308 คน , หญิง 13,588คน มีจำนวนครัวเรือน 13,248 ครัวเรือน (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทย สรุป ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2558)

สภาพทางเศรษฐกิจ


1. อาชีพของราษฎร

 • รับจ้างทั่วไป
 • รับราชการ
 • ค้าขาย , เอกชน
 • ทำการเกษตร
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ
 • กลุ่มเกษตรกรทำนา
 • กลุ่มลูกค้า ธนาคาร ธกส.
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
3. หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลเมืองอรัญญิก
 • ธนาคาร จำนวน 4 แห่ง
 • โรงแรม จำนวน 1 แห่ง
 • ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 16 แห่ง
 • โรงสี จำนวน 1 แห่ง
 • ห้างสรรพสินค้า จำนวน 3 แห่ง
4. ผลิตผลหรือสินค้าที่สำคัญของตำบล ได้แก่ เรือนไทยจำลองจิ๋ว , ดอกไม้ประดิษฐ์จาก กระดาษสา , ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว , สารส้มดับกลิ่นกาย , ลูกอมกะทิสด , หมี่เตี๊ยวเส้นแบน , ไวน์กระเจี๊ยบ , ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

สภาพสังคม


1. ทางด้านการศึกษา
 • โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน - แห่ง
 • โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน - แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุด จำนวน 3 แห่ง
2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 • วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง
 • ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
3. องค์กรในชุมชน
 • ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลอรัญญิก จำนวน 1 แห่ง
 • สถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง
 • ศูนย์สาธิตและถ่ายทอดฯ จำนวน 3 แห่ง
 • กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง

การบริการพื้นฐาน


1. ด้านการคมนาคม มีถนนสายหลัก ได้แก่
 • ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก
 • ถนนเลียบทางรถไฟ (ฝั่งตะวันออก) (เส้นทางพิษณุโลก - บึงพระ)
 • ถนนศรีถมรรัตน์ - วัดสระสี่เหลี่ยม
 • ถนนพิชัยสงคราม (เส้นทางห้าแยกโคกมะตูม – สามแยกเรือนแพ)
2. ด้านการโทรคมนาคม
 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
 • โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 แห่ง
3. ด้านการไฟฟ้า ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง ยกเว้น ที่ดินราษฎรในเขตที่ดินจัดสรรและบ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีบ้านเลขที่
4. ด้านแหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 2 สาย
 • บึง , หนอง และอื่น ๆ จำนวน 5 แห่ง
5. ด้านแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 • ฝาย จำนวน 1 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น จำนวน 36 แห่ง
 • บ่อโยก จำนวน 2 แห่ง
6. ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 • คลองมหาดไทย
 • คลองโคกช้าง
 • คลองอีเป้า
 • คลองคูณ
 • หนองเสงี่ยม