สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป


 • ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง

  ทศบาลเมืองอรัญญิก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการเปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก  เป็นเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นเทศบาลเมืองอรัญญิก ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

  เทศบาลเมืองอรัญญิก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองพิษณุโลกไปเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ในการปกครองดูแลทั้งสิ้น 30.78 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

  ทิศเหนือ          ติดต่อ   ตำบลหัวรอ

  ทิศตะวันออก    ติดต่อ   ตำบลบึงพระ

  ทิศตะวันตก      ติดต่อ   ตำบลสมอแข

  ทิศใต้             ติดต่อ   เทศบาลนครพิษณุโลก


  ลักษณะภูมิประเทศ

  ตำบลอรัญญิกตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นพื้นที่ราบลุ่มทั้งตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขัง มีลำคลองแบ่งเขตกับตำบลอื่น เช่น คลองโคกช้าง และคลองคูณ ทำให้เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร


  ลักษณะภูมิอากาศ

  มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว


  ลักษณะของดิน

  สภาพพื้นที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบและราบลุ่ม 70% ลักษณะดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย มีการระบายน้ำได้ดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางเหมาะสมกับการทำนา ส่วนอีก 30% เป็นพื้นที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติปานกลาง เหมาะต่อการปลูกพืชหลายหลาก


  ลักษณะของแหล่งน้ำ

  มีแหล่งน้ำไหลผ่าน ได้แก่ คลองคูณ และคลองโคกช้าง


  ลักษณะของไม้และป่าไม้

  พื้นที่เป็นชุมชนเมืองและพื้นที่ราบลุ่มไม่มีป่าไม้


  ด้านการเมืองการปกครอง


  เขตการปกครอง

  ตำบลอรัญญิก ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  10 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองเป็น 3 เขตเลือกตั้ง

  การเลือกตั้ง

  การเลือกตั้งผู้บริหาร โดยเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก จำนวน 1 คน ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นผู้คัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน และที่ปรึกษาหรือเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขตละ 6 คน  รวมทั้งสิ้น 18 คน แบ่งเขตการปกครองเป็น 3 เขตเลือกตั้ง ดังนี้

  เขตที่ 1

  หมู่ที่ 3   บ้านโคกช้าง (บางส่วน)

  หมู่ที่ 4   บ้านอรัญญิก

  หมู่ที่ 5   บ้านคลองมหาดไทย

  หมู่ที่ 6   บ้านหนองปลาค้าว

  หมู่ที่ 10 บ้านชาวแพ

  เขตที่ 2

  หมู่ที่ 1   บ้านคลองคูณ

  หมู่ที่ 2   บ้านสนามบิน (บางส่าน)

  หมู่ที่ 3   บ้านโคกช้าง  (บางส่วน)

  เขตที่ 3

  หมู่ที่ 2   บ้านสนามบิน  (บางส่วน)

  หมู่ที่ 7   บ้านสะพานสาม

  หมู่ที่ 8   บ้านโคกมะตูม

  หมู่ที่ 9   บ้านโคกมะตูม (พงศ์ผกา)

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรมีทั้งสิ้น 29,874 คน ,  แยกเป็น  ชาย  16,270  คน  , หญิง 13,604  คน

มีจำนวนครัวเรือน  13,479 ครัวเรือน (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2560)