ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปา และขยายเขตประปา
 3. การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้าและศาลาที่พักริมทาง
 4. การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง

 1. การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร
 3. การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนา
 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้ยากจน
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน
 5. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
 6. การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งโรงเรียนกีฬาและการพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ
 7. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพ
 8. การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 9. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี
 10. การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความมั่นคงของประเทศ
 11. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 12. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือชุมชนและครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพและเพิ่มรายได้

แนวทางการพัฒนา
 1. การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 2. การจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอื่น ๆ
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรและอื่น ๆ
 4. การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ

นวทางการพัฒนา


 1. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันนำท่วมและมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยของเสีย ของเหลือใช้แบบครบวงจร
 3. การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
 5. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ
 6. การให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจ และนำหลักธรรมขจของศาสนามาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพความเป็นธรรมความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
 5. การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2 ค และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารต่าง ๆ และการจัดการระบบ ICT