ข่าวเทศบาลเมืองอรัญญิก
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก (ชั้น2) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก - 12 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก - 06 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 124 คน
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 230/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - 06 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 231/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก - 06 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) - 30 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 257 คน
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 และเทพื้นปูนเชื่มต่ออาคาร - 14 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 - 14 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว) - 14 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 23 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 445 คน
โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะฯ ริมคลองโคกช้าง หมู่ที่ 3 - 06 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
เทศบาลเมืองอรัญญิกจัด "เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือและประสานงานกันอย่างไม่เป็นทางการ - 15 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) หมู่ที่ 3 - 06 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก - 05 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 642 คน
จัดซื้อถังรองรับมูลฝอย ความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร - 21 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - 08 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ - 24 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ - 19 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ - 19 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่างบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก(หลังใหม่ ชั้น 1) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก - 28 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
ประชาสัมพันธ์ : กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก เดือนพฤษภาคม 2560 - 27 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 942 ข่าว หน้า 1/48
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์