ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ - 17 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - 04 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ - 05 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก (ชั้น2) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก - 12 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก - 06 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 159 คน
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 230/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - 06 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 231/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก - 06 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) - 30 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 299 คน
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 และเทพื้นปูนเชื่มต่ออาคาร - 14 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 - 14 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 111 คน
โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว) - 14 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 123 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 23 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 488 คน
โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะฯ ริมคลองโคกช้าง หมู่ที่ 3 - 06 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
เทศบาลเมืองอรัญญิกจัด "เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือและประสานงานกันอย่างไม่เป็นทางการ - 15 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) หมู่ที่ 3 - 06 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก - 05 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 659 คน
จัดซื้อถังรองรับมูลฝอย ความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร - 21 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - 08 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ - 24 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ - 19 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 945 ข่าว หน้า 1/48
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์