ประกาศประกวดราคา
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ ๒) - 26 มกราคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกวดราคาโครงการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างลานอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 2) - 04 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 385 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 - 02 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 211 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกวดราคาโครงการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - 28 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 401 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 2) - 31 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 435 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดใหญ่มาก บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก - 25 มิถุนายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - 19 มิถุนายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 5/2558 - 28 พฤษภาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 331 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โดยการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโคกช้าง 5 (5/1-5/5) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก - 30 เมษายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเส้นหลักภายในหมู่บ้านต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก - 30 เมษายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โดยการปรับปรุงถนน คสล.บ้านคลองคูณเส้นเมนหลัก หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก - 30 เมษายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กโทรนิกส์ โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก - 24 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 254 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง Submersible ขนาด 3 แรง 3 เฟส หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก - 17 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 203 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างสนาม/ลาน/อาคารกีฬาเพื่อสุขภาพอเนกประสงค์ต้านยาเสพติด หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก - 10 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 213 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(2)หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก - 10 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 240 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสง.บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโรงเก็บพัสดุ หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก - 03 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 258 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุ หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก - 03 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 152 คน
ประกาศเทศลบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงและต่อเติมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(หลังใหม่) - 03 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 187 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 03 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 150 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างสนาม/ลาน/อาคารกีฬาอเนกประสงค์ต้านยาเสพติด หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก - 03 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 158 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 109 ข่าว หน้า 1/6
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์