ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 01 กันยายน 2559
คูมือสําหรับประชาชน : การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น - 10 มิถุนายน 2559
คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย - 10 มิถุนายน 2559
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงรื้อถอนบานหรือบานถูกทําลาย - 10 มิถุนายน 2559
ูมือสําหรับประชาชน : การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ - 10 มิถุนายน 2559
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทว - 10 มิถุนายน 2559
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ - 10 มิถุนายน 2559
คูมือสําหรับประชาชน : งานร้องเรียนร้องทุกข์ - 10 มิถุนายน 2559
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ - 10 มิถุนายน 2559
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ - 10 มิถุนายน 2559
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน - 10 มิถุนายน 2559
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 10 มิถุนายน 2559
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ - 10 มิถุนายน 2559
คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 10 มิถุนายน 2559
รายงานประจำปี ๒๕๕๘ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก - 11 กุมภาพันธ์ 2559
ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 04 พฤศจิกายน 2558
ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 75 คน
ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
คำร้องเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม 055-3 - 08 ตุลาคม 2558
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์