แบบฟอร์มของส่วนราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 10 มิถุนายน 2559
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ หนังสือมอบอำนาจ ประจำปีงบประมาณ 2559 สอบถามได้ที่ กองสวัสดิการและสังคม 055-377730 ต่อ 500 - 11 พฤศจิกายน 2557
หนังสือมอบอำนาจให้มาแสดงตนแทน (สำหรับให้บุคคลอื่นมาแสดงตนแทน) ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ -รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 055-377730 ต่อ 500 - 03 กันยายน 2556
หนังสือแสดงตน (สำหรับมาแสดงตนด้วยตนเอง) ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ -รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 055-377730 ต่อ 500 - 03 กันยายน 2556
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักปลัดเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม 055-377730 ต่อ0 - 07 ตุลาคม 2558
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์