25 มีนาคม 2562
พิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาครูของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 New

20 มีนาคม 2562
ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ปี 2562 New

20 มีนาคม 2562
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย New

15 มีนาคม 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2562 New

15 มีนาคม 2562
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก New

14 มีนาคม 2562
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก New

8 มีนาคม 2562
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ซอยขุนหาญ 1 ตำบลอรัญญิก

6 มีนาคม 2562
อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรและสาธิตการใช้สมุนไพรบำบัดโรค โครงการชมรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านบำบัดฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้องรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 3 , 8 , 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก

6 มีนาคม 2562
การประชุมสรุปผลการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)

5 มีนาคม 2562
มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ประจำเดือนมีนาคม 2562

4 มีนาคม 2562
สมศ.ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)

1 มีนาคม 2562
รับมอบเกียรติบัตรการขับเคลื่อนนโยบายจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน และการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)

1 มีนาคม 2562
ต้อนรับข้าราชการครูโอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลพลายชุมชน มาสังกัดโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว)

27 กุมภาพันธ์์ 2562
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยแรก ประจำปี 2562

26 กุมภาพันธ์์ 2562
ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว)

20 กุมภาพันธ์์ 2562
การประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562

20 กุมภาพันธ์์ 2562
โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

18 กุมภาพันธ์์ 2562
ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่และคณะจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

12 กุมภาพันธ์์ 2562
โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจ ลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำ

8 กุมภาพันธ์์ 2562
การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์และพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน

5 กุมภาพันธ์์ 2562
ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอรัญญิก

1 กุมภาพันธ์์ 2562
ต้อนรับข้าราชการใหม่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองคลัง

30 มกราคม 2562
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562

29 มกราคม 2562
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ฝึกศึกษา)

24 มกราคม 2562
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

21 มกราคม 2562
โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เดือนมกราคม 2562

21 มกราคม 2562
การบรรยายหัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพประชาชนฯ

21 มกราคม 2562
ร่วมงาน “กาชาดพาโชค” ประจำปี 2562

21 มกราคม 2562
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีวันยุทธหัตถี

16 มกราคม 2562
การประชุมประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562