14 สิงหาคม 2561
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 New

14 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 New

14 สิงหาคม 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 New

10 สิงหาคม 2561
โครงการวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ปี 2561 New

10 สิงหาคม 2561
โครงการวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 New

8 สิงหาคม 2561
โครงการเราและอาเซียน ประจำปี 2561 New

6 สิงหาคม 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 New

3 สิงหาคม 2561
การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี 2561 New

28 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

28 กรกฏาคม 2561
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

26 กรกฏาคม 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลเมืองอรัญญิก

26 กรกฏาคม 2561
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะบ้านคลองคูณ ม.1 ตำบลอรัญญิก

26 กรกฏาคม 2561
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2561

24 กรกฏาคม 2561
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

23 กรกฏาคม 2561
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (จังหวัดพิษณุโลก)

18 กรกฏาคม 2561
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)

18 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2561

18 กรกฏาคม 2561
ร่วมพิธีเปิดสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

11 กรกฏาคม 2561
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

10 กรกฏาคม 2561
มอบรถสำหรับผู้พิการในตำบลอรัญญิก จำนวน 7 คัน

6 กรกฏาคม 2561
ตรวจอาหารกลางวันของโรงเรียนสะพานที่ 3

4 กรกฏาคม 2561
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ประจำเดือนดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2561

28 มิถุนายน 2561
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

26 มิถุนายน 2561
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

21 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(2)

20 มิถุนายน 2561
เวทีประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง พื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

20 มิถุนายน 2561
โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

8 มิถุนายน 2561
โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2561

7 มิถุนายน 2561
การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

6 มิถุนายน 2561
การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2