31 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารจานเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

30 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอปพร.(ฝึกทบทวนการใช้เชือกและโรยตัว)

29 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองอรัญญิก ปี 2561

24 สิงหาคม 2561
ร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 15 ปี 2561

24 สิงหาคม 2561
โครงการทบทวนความรู้การจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

23 สิงหาคม 2561
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

22 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนสิงหาคม

21 สิงหาคม 2561
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561

20 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561

17 สิงหาคม 2561
โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

14 สิงหาคม 2561
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

14 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

14 สิงหาคม 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

10 สิงหาคม 2561
โครงการวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ปี 2561

10 สิงหาคม 2561
โครงการวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

8 สิงหาคม 2561
โครงการเราและอาเซียน ประจำปี 2561

6 สิงหาคม 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3 สิงหาคม 2561
การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี 2561

28 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

28 กรกฏาคม 2561
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

26 กรกฏาคม 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลเมืองอรัญญิก

26 กรกฏาคม 2561
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะบ้านคลองคูณ ม.1 ตำบลอรัญญิก

26 กรกฏาคม 2561
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2561

24 กรกฏาคม 2561
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

23 กรกฏาคม 2561
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (จังหวัดพิษณุโลก)

18 กรกฏาคม 2561
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)

18 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2561

18 กรกฏาคม 2561
ร่วมพิธีเปิดสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

11 กรกฏาคม 2561
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

10 กรกฏาคม 2561
มอบรถสำหรับผู้พิการในตำบลอรัญญิก จำนวน 7 คัน