6 มิถุนายน 2561
การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

5 มิถุนายน 2561
การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

4 มิถุนายน 2561
โครการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30 พฤษภาคม 2561
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

22 พฤษภาคม 2561
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

22 พฤษภาคม 2561
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2561

11 พฤษภาคม 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561

11 พฤษภาคม 2561
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

10 พฤษภาคม 2561
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ปีการศึกษา 2561

9 พฤษภาคม 2561
โครงการเด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

8 พฤษภาคม 2561
การประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก

8 พฤษภาคม 2561
โครงการอบรมอาชีพการทำข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

26 เมษายน 2561
ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค

25 เมษายน 2561
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

11 เมษายน 2561
โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

10 เมษายน 2561
งานทำบุญเมืองพิษณุโลก และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

10 เมษายน 2561
ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำผู้บังคับการกองบิน 46 พิษณุโลก เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561

6 เมษายน 2561
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

6 เมษายน 2561
โครงการชมรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านบำบัดฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 3,8,9 และหมู่ที่10 ตำบลอรัญญิก

5 เมษายน 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก

31 มีนาคม 2561
งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

31 มีนาคม 2561
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

29 มีนาคม 2561
การจัดนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

20 มีนาคม 2561
กิจกรรมวันอสม.อำเภอเมืองพิษณุโลก

19 มีนาคม 2561
พิธีส่งมอบสนามกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด กองบิน 46

18 มีนาคม 2561
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

15 มีนาคม 2561
กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2561

13 มีนาคม 2561
โครงการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติการสาธาณสุข พ.ศ.2535

9 มีนาคม 2561
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ

2 มีนาคม 2561
โครงการ "เรียนรู้สู่โลกกว้าง(ฝึกศึกษา)"