31 มีนาคม 2561
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

29 มีนาคม 2561
การจัดนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

20 มีนาคม 2561
กิจกรรมวันอสม.อำเภอเมืองพิษณุโลก

19 มีนาคม 2561
พิธีส่งมอบสนามกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด กองบิน 46

18 มีนาคม 2561
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

15 มีนาคม 2561
กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2561

13 มีนาคม 2561
โครงการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติการสาธาณสุข พ.ศ.2535

9 มีนาคม 2561
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ

2 มีนาคม 2561
โครงการ "เรียนรู้สู่โลกกว้าง(ฝึกศึกษา)"

28 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

26 กุมภาพันธ์์ 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การจัดการน้ำเสียของจังหวัดพิษณุโลก และการประชุมชี้แจงการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และให้ความรู้การจัดการน้ำเสียชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวประชารัฐ"

26 กุมภาพันธ์์ 2561
กีฬาปฐมวัยสัมพันธ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ปี 2561

22 กุมภาพันธ์์ 2561
กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ลดการเผา ควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561

19 กุมภาพันธ์์ 2561
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

16 กุมภาพันธ์์ 2561
โครงการถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี พ.ศ.2561

14 กุมภาพันธ์์ 2561
โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

8 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะตูม (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

5 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านโคกช้าง (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

4 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสาม (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

4 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะตูม (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

3 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคลองมหาดไทย (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

2 กุมภาพันธ์์ 2561
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

30 มกราคม 2561
โครงการติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศงานจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

25 มกราคม 2561
ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบปีที่ 60

22 มกราคม 2561
ประชุมชี้แจงความคืบหน้าของโครงการหมู่บ้านมั่นคง เฟส 2 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

17 มกราคม 2561
กิจกรรมผู้สูงอายุเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2561

15 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะนิเทศการทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

13 มกราคม 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก

12 มกราคม 2561
ให้การต้อนรับข้าราชการใหม่สังกัดกองคลังและกองสวัสดิการสังคม

9 มกราคม 2561
พิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ จังหวัดพิษณุโลก