9 มีนาคม 2561
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ

2 มีนาคม 2561
โครงการ "เรียนรู้สู่โลกกว้าง(ฝึกศึกษา)"

28 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

26 กุมภาพันธ์์ 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การจัดการน้ำเสียของจังหวัดพิษณุโลก และการประชุมชี้แจงการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และให้ความรู้การจัดการน้ำเสียชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวประชารัฐ"

26 กุมภาพันธ์์ 2561
กีฬาปฐมวัยสัมพันธ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ปี 2561

22 กุมภาพันธ์์ 2561
กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ลดการเผา ควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561

19 กุมภาพันธ์์ 2561
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

16 กุมภาพันธ์์ 2561
โครงการถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี พ.ศ.2561

14 กุมภาพันธ์์ 2561
โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

8 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะตูม (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

5 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านโคกช้าง (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

4 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสาม (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

4 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะตูม (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

3 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคลองมหาดไทย (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

2 กุมภาพันธ์์ 2561
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

30 มกราคม 2561
โครงการติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศงานจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

25 มกราคม 2561
ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบปีที่ 60

22 มกราคม 2561
ประชุมชี้แจงความคืบหน้าของโครงการหมู่บ้านมั่นคง เฟส 2 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

17 มกราคม 2561
กิจกรรมผู้สูงอายุเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2561

15 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะนิเทศการทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

13 มกราคม 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก

12 มกราคม 2561
ให้การต้อนรับข้าราชการใหม่สังกัดกองคลังและกองสวัสดิการสังคม

9 มกราคม 2561
พิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ จังหวัดพิษณุโลก

4 มกราคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี2561

4 มกราคม 2561
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

28 ธันวาคม 2560
เปิดจุดพักรถและบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

26 ธันวาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอรัญญิก

20 ธันวาคม 2560
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 46 ครบรอบ 52 ปี

20 ธันวาคม 2560
กิจกรรมกีฬาสี โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

19 ธันวาคม 2560
ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)