24 กรกฏาคม 2561
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

23 กรกฏาคม 2561
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (จังหวัดพิษณุโลก)

18 กรกฏาคม 2561
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)

18 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2561

18 กรกฏาคม 2561
ร่วมพิธีเปิดสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

11 กรกฏาคม 2561
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

10 กรกฏาคม 2561
มอบรถสำหรับผู้พิการในตำบลอรัญญิก จำนวน 7 คัน

6 กรกฏาคม 2561
ตรวจอาหารกลางวันของโรงเรียนสะพานที่ 3

4 กรกฏาคม 2561
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ประจำเดือนดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2561

28 มิถุนายน 2561
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

26 มิถุนายน 2561
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

21 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(2)

20 มิถุนายน 2561
เวทีประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง พื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

20 มิถุนายน 2561
โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

8 มิถุนายน 2561
โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2561

7 มิถุนายน 2561
การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

6 มิถุนายน 2561
การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

5 มิถุนายน 2561
การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

4 มิถุนายน 2561
โครการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30 พฤษภาคม 2561
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

22 พฤษภาคม 2561
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

22 พฤษภาคม 2561
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2561

11 พฤษภาคม 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561

11 พฤษภาคม 2561
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

10 พฤษภาคม 2561
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ปีการศึกษา 2561

9 พฤษภาคม 2561
โครงการเด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

8 พฤษภาคม 2561
การประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก

8 พฤษภาคม 2561
โครงการอบรมอาชีพการทำข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

26 เมษายน 2561
ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค

25 เมษายน 2561
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช