30 พฤษภาคม 2561
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลเมืองอรัญญิก หน่วยบัญชาการช่วยรบภาคที่ 3 เทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง และมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก

สำหรับโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง การกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง โดยในวันที่ 31 พฤษภาคม - วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นการฝึกซ้อมการดับเพลิง การฝึกกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย และการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยบในที่สูง เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุต่าง ๆ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญิก ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย