4 มิถุนายน 2561
โครการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 – 1 มิถุนายน 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลเมืองอรัญญิก หน่วยบัญชาการช่วยรบภาคที่ 3 เทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง และมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก โดยมีการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติ การดับเพลิง การกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุต่าง ๆ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญิก ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย