5 มิถุนายน 2561
การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือสาธารณภัยให้กับ นางอุ่นเรือน แก้วสุวสิงห์ จำนวนเงิน 3,000 บาท ตามที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้รับแจ้งจาก นางอุ่นเรือน แก้วสุวสิงห์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา กรณีบ้านพักอาศัยพังเสียหายจากวาตภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก จึงยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ ทางเทศบาลเมืองอรัญญิกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าได้ประสบวาตภัย บ้านพักได้รับความเสียหายจริง จึงได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายต่อไป