6 มิถุนายน 2561
การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน โดยในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ได้จัดเวทีประชุมประชาคมฯ ที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม