7 มิถุนายน 2561
การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ได้จัดเวทีประชุมประชาคมฯ ที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 โดยมีนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม