8 มิถุนายน 2561
โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับโครงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม   ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายประทุม ทองดอนกุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครสตรีไทยต้านภัยมะเร็งเต้านม ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านม มีทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้แก่สตรีในชุมชนได้ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้