20 มิถุนายน 2561
เวทีประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง พื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัด"เวทีประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง"ขึ้น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคม ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีประชาชนตำบลอรัญญิก ทั้ง 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมในการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง กันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เทศบาลเมืองอรัญญิก จะนำโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯต่อไป