20 มิถุนายน 2561
โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก โดยมีนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาจังหวัด

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและยา การให้บริการตรวจทันตกรรม การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การออกกำลังกายด้วยวิถีไทย และกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีร่างกาย จิตใจแข็งแรง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัย ขยายโอกาสการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์