21 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(2)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในกิจกรรมโครงการวันสำคัญ วันไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(2) เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกซาบซึ้งระลึกถึงพระคุณของคุณครู และเพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ซึ่งเด็กๆได้นำพานและดอกไม้ที่มีความหมายในการเคารพบูชาพระคุณคุณครู นำมาไหว้ตามธรรมเนียมประเพณีด้วยความน่ารักและอ่นน้อมถ่อมตน ทั้งนี้คุณครูที่ดูแลเด็กๆยังได้นำพวงมาลัยไหว้ผู้ใหญ่และคุณครูผู้บังคับบัญชา ที่รักและเคารพเปรียบเสมือนคุณครูผู้สอนสั่งและให้ความรู้ทั้งในงานและการดำรงชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนักเรียนอีกด้วย