26 มิถุนายน 2561
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เข้าร่วกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในพิธีเปิดได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 โดยนายณรงค์กร แสนสุข นักวิชกาการสาขาภิบาลชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้รับมอบรางวัลบุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561นี้ด้วย