4 กรกฏาคม 2561
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ประจำเดือนดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางรัชฏาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกทำการมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในตำบลอรัญญิก