6 กรกฏาคม 2561
ตรวจอาหารกลางวันของโรงเรียนสะพานที่ 3
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ออกตรวจอาหารกลางวันของโรงเรียนสะพานที่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก เพื่อสุ่มตรวจอาหารกลางวันของสถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนางดลนภา ท้วมยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานที่ 3 ให้การต้อนรับ และนำคณะของเทศบาลเมืองอรัญญิก ตรวจโรงอาหาร สถานที่ปรุงอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ ผู้ประกอบอาหาร ปริมาณ โภชนาการ ฯ ซึ่งผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมิน