11 กรกฏาคม 2561
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) สำหรับโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่คณะครู นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ รู้วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย รู้วิธีการอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที