18 กรกฏาคม 2561
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่คณะครู นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ รู้วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย รู้วิธีการอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนมีการสาธิตวิธีการช่วยเหลือตนเอง เมื่อติดอยู่ในรถ