23 กรกฏาคม 2561
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (จังหวัดพิษณุโลก)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดพิษณุโลก สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดนิทรรศการโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและจัดตั้งธนาคารขยะ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะให้ถูกต้องและถูกสุขลักษณะก่อนนำไปทิ้ง