26 กรกฏาคม 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก มีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นการสอนทอตะกร้าให้แก่สตรีในตำบลอรัญญิก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางมลฐกานต์ วงษ์ทอง และคณะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มาให้ความรู้