26 กรกฏาคม 2561
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก นำเทียนพรรษาและปัจจัยถวายวัดเขื่อนขันธ์ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันเข้าพรรษา ภายใต้โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญให้สืบทอดต่อไป