3 สิงหาคม 2561
การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยในระเบียบวาระการประชุมได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ตามคำสั่งศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 138/2559 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 ได้หมดวาระลงเมืองวันที่ 7 มีนาคม 2561 (มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง) จึงได้ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกสมาชิกให้ทำหน้าที่ตามระเบียบศูนย์อปพร.กลาง ว่าด้วยคณะกรรมการประสานศูนย์ อปพร.พ.ศ.2549 ข้อ 5 ซึ่งในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายสังวาลย์ นิลหิรัญ เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองอรัญญิก และมีคณะกรรมการฯ รวม 15 คน ปฏิบัติงานตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ได้มีการประชุมหารือการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปี 2561การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของอปพร.ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม พร้อมทั้งวาระอื่น ๆ อีกด้วย