6 สิงหาคม 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก มีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การสอนให้เด็กและเยาวชนในตำบลอรัญญิกวาดรูป ระบายสีประกอบเรื่องราว และการสอนให้ทำผ้ามัดย้อม โดยมีนายธนพล พลสวัสดิ์ มาให้ความรู้ในโครงการฯ

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้สนใจเรียนรู้ และริเริ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตลอดจนเปิดพื้นที่ทางเลือก และสนับสนุนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลอรัญญิก