8 สิงหาคม 2561
โครงการเราและอาเซียน ประจำปี 2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลเมือง อรัญญิก (โคกช้าง) เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการเราและอาเซียน ปี 2561 เนื่องในวันอาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) มีนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฯ คณะครู โดยมีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย การแต่งกายตามวัฒนธรรมชาติอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย การจัดแสดงธงชาติประเทศอาเซียน การทักทายภาษา 10 ชาติอาเซียน และการเรียนรู้เรื่องอาหารชาติอาเซียน โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน การแต่งกาย ภาษาพูดขั้นพื้นฐาน ธงชาติ สถานที่สำคัญ ตลอดจนอาหารประจำชาติ