10 สิงหาคม 2561
โครงการวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) โดยกองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ ปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) มีนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครู โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมมีการแสดงของเด็กนักเรียน การทำการ์ดอวยพรวันแม่ การมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) และการมอบดอกไม้แก่แม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และการแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรำลึกถึงพระคุณของแม่