10 สิงหาคม 2561
โครงการวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) โดยกองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับกิจกรรมมีการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียน การมอบรางวัลเกียรติบัตรการประกวดประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันแม่ กิจกรรมการแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ โดยการมอบดอกมะลิสัญลักษณ์ประจำวันแม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และการแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวที ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่