14 สิงหาคม 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิกสภา และฝ่ายบริหารนำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562