17 สิงหาคม 2561
โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองการศึกษา จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) สำหรับกิจกรรมมีการจัดฐานให้นักเรียนทดลอง ได้แก่ ตะลึง! น้ำเดินได้ ไข่ลอยน้ำ ระเบิดลาวา งูฟองสบู่ และลูกโป่งมหัศจรรย์ เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง รู้จักใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง สามารถตั้งคำถามในเรื่องที่ตนเองสนใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ ตลอดจนรู้จักการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ตามวัย