20 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมประชุม