21 สิงหาคม 2561
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองการศึกษา จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) มีนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) คณะครู และนักเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียนชั้นอนุบาล และกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันประกวดระบายสี ระดับชั้นอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหา-พิษภัยของยาเสพติด รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน-แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักเรียน รู้จักหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งกับยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจาก กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มาเป็นวิทยากร