22 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนสิงหาคม

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนสิงหาคม ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธี และนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีเปิดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงผู้สูงวัยจิตใจอารีย์ กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ โดยกิจกรรมผู้สูงอายุในโครการดังกล่าว เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับความรู้ในการดูแลตนเองทั้งเรื่องโรคภัยและการใช้ยา ได้ออกกำลังกายผ่อนคลายความเครียด และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการร่วมทำกิจกรรมและพบปะพูดคุยซึ่งกันและกัน