23 สิงหาคม 2561
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองการศึกษา จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียนชั้นอนุบาล และกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันประกวดระบายสี ระดับชั้นอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหา-พิษภัยของยาเสพติด รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน-แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักเรียน รู้จักหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งกับยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจาก กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มาเป็นวิทยากร