24 สิงหาคม 2561
ร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 15 ปี 2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะครู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก มีนางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการแข่งขันกีฬาอนุบาลฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ตลอดจนใช้กิจกรรมการกีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองอรัญญิกได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาประเภท วิ่ง 20 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 4 ขวบ วิ่ง 30 และ 40 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 6 ขวบ การแข่งขันลิงอุ้มแตง รุ่นอายุไม่เกิน 4 ขวบ และ 6 ขวบ และการแข่งขันเดินตัวหนอน รุ่นอายุไม่เกิน 6 ขวบ