24 สิงหาคม 2561
โครงการทบทวนความรู้การจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนความรู้การจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการและเหตุผลในการจัดเก็บภาษี เข้าใจกระบวนการประเมินภาษี และหลักเกณฑ์การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายมนทน สำราญ นิติกรชำนาญการ เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก