29 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองอรัญญิก ปี 2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก มีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก       เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการ
สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองอรัญญิกมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สิทธิ หน้าที่ และวินัย ตลอดจนเพื่อให้อาสาสมัครฯ สามารถเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในชุมชน และในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือ        จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 33 (พิษณุโลก) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้