30 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอปพร.(ฝึกทบทวนการใช้เชือกและโรยตัว)

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 วันที่สองของโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองอรัญญิก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สิทธิ หน้าที่ และวินัย ตลอดจนเพื่อให้อาสาสมัครฯ สามารถเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในชุมชน และในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น โดยในวันที่สองของการอบรม ได้จัดให้มีการฝึกทบทวนการใช้เชือก การโรยตัวจากที่สูงด้วยเชือก ณ บริเวณสะพานอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก