31 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารจานเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารจานเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก มีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และเพิ่มพูนทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลอรัญญิก สำหรับโครงการฯ มีการฝึกการทำอาหารจานเดียว อาทิ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ราดหน้า ผัดไทย  โดยมีนายสมคิด ชะเอมจันทร์ มาเป็นวิทยากรในโครงการ