3 กันยายน 2561
โครงการต้นกล้าศิลปะ รักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการต้นกล้าศิลปะ รักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สำหรับโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในตำบลอรัญญิก วาดภาพ ระบายสีลงบนกระเป๋าผ้า และทำเปเปอร์มาเช่ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมศิลปะ ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการโดยผ่านงานศิลปะ ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนายธนพล พลสวัสดิ์ มาให้ความรู้ในโครงการนี้