6 กันยายน 2561
มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2561 เดือนกันยายน
วันที่ 6 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกองสวัสดิการสังคม ออกทำการมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยในวันที่ 6 กันยายน 2561 ทำการมอบในหมู่ที่ 1, 2, 3, 7, 8, 9 และหมู่ที่ 10 และในวันที่ 7 กันยายน 2561 ทำการมอบให้แก่ หมู่ที่ 4, 5 และหมู่ที่ 6