12 กันยายน 2561
ร่วมพิธีเปิดโครงการเบาหวานเบาใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ปี 2561

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมในพิธีเปิดโครงการเบาหวานเบาใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งเทศบาลเมืองอรัญญิกได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการจัดโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้น เผยแพร่ แนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และผลกระทบของโรคให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตนเองให้เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานลงได้ โดยมีพลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ