17 กันยายน 2561
โครงการธรรมะสุขใจ สายใยครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 15 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการธรรมะสุขใจ สายใยครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยเด็ก เยาชน และผู้ปกครองในตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการธรรมะสุขใจ สายใยครอบครัว จัดขึ้น เพื่อให้ครอบครัวได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในด้านการดำเนินชีวิต ตามหลักพุทธศาสนาและประพฤติตนตามประเพณี วัฒนธรรมไทย ตลอดจนได้เรียนรู้ทักษะสังคมในด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยมี พระครูอุภัยโกศล เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้